Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletnega portala nasaulica.si

Celotna vsebina portala je zaščiteno avtorsko delo družbe DZS, založništvo in trgovina, d. d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik), ali njenih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane.

Uporabniki portala so lahko neregistrirani ali registrirani uporabniki  (v nadaljevanju: uporabnik). Splošni pogoji uporabe spletnega portala nasaulica.si (v nadaljevanju: splošni pogoji) zavezujejo vse vrste uporabnikov ter vse oblike uporabe spletnega portala nasaulica.si (v nadaljevanju: portal). Splošni pogoji urejajo način dostopa in uporabo portala, način uporabe podatkov ter varstvo osebnih podatkov in dokumentov, uporabo spletnih storitev in odgovornosti ponudnika ter uporabnikov.

S prijavo ali registracijo v portal uporabnik potrjuje, da je s temi splošnimi pogoji seznanjen in da jih sprejema kot zavezujoče.

Uporabnik uporablja portal na lastno odgovornost. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in spletnih storitev na portalu. Uporabnik je dolžan sam zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do podatkov (npr. zaščita pred vdori, zaščita pred virusi in drugo zlonamerno programsko opremo …). 

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti vezane na uporabo njegovega uporabniškega računa, zato ponudnik priporoča, da na javnih računalnikih ne shranjuje svojega uporabniškega imena in gesla. Ob vsakršnem utemeljenem sumu, da je prišlo do tovrstne nepooblaščene uporabe portala s strani tretje osebe, je uporabnik dolžan nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za kakršno koli nastalo škodo ali izgubo zaradi nepooblaščene uporabe uporabnikovega računa ali gesla s strani tretjih oseb, ki jim je uporabnik posredoval informacije.

V primeru kršitev teh splošnih pogojev uporabnik odgovarja za neupravičeno pridobitev podatkov in vso škodo, ki bi pri tem nastala ponudniku.

Dostop do portala

Do portala dostopajo registrirani uporabniki z aktivacijsko kodo.

Do portala je omogočen tudi delni dostop za neregistrirane uporabnike.

Ponudnik lahko kadar koli, brez predhodne najave in neomejeno ukinja, prekinja ali spreminja poljubne dele in vsebine ali storitve portala, dostopnost do aplikacij, delov storitev, baz podatkov, posameznih vsebin idr. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ponudnik ne prevzema odgovornosti.

Povezave

V primeru povezav portala z zunanjimi spletnimi stranmi, viri ali spletišči, ponudnik ne odgovarja za njihovo vsebino ali napake ter tudi dostopnost do le-teh. 

Uporaba vsebin portala

Ponudnik ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s portalom, vključno s spletnimi stranmi, ki so del le-teh. Če ni izrecno navedeno v teh splošnih pogojih, vsebina teh spletnih strani uporabniku ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane.

Vse vsebine v aplikacijah na portalu so last ponudnika in/ali njegovih pogodbenih partnerjev oz. sodelavcev in so avtorsko zaščitene že z nastankom. Mednje sodi tudi izvorna koda, postavljena struktura sistema, vse slikovno, pisno, zvočno idr. gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine  takšno gradivo ne potrebuje posebne oznake kot npr. »avtorsko zaščiteno«, zato je nepooblaščenim osebam, brez pisnega soglasja ponudnika, prepovedana nadaljnja reprodukcija in distribucija, javno predvajanje, spreminjanje, razmnoževanje, prenašanje in vse morebitne druge uporabe posameznega avtorskega dela oz. zaščitenega gradiva.

Portal lahko uporabnik uporablja le za osebne in nekomercialne namene, učitelj kot registriran uporabnik za projekcijo v razredu – v skladu z veljavno zakonodajo in temi splošnimi pogoji.

Obveznosti v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS št. 16/07-UPB, s spremembami in dopolnitvami)..

Prepovedana in/ali nezakonita uporaba

Uporabnik se zavezuje, da portala ne bo uporabljal nezakonito ali nasprotno s splošnimi pogoji uporabe portala. Portala ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi ga lahko preobremenil, poškodoval, onemogočil ali ga kakorkoli drugače poškodoval. Prav tako ni dovoljeno oviranje/onemogočanje uporabe ostalim uporabnikom, nepooblaščeno dostopanje do podatkov drugih uporabnikov, do storitev portala, računalniškega sistema in povezanega omrežja.

Ob sumu zlorab ali neprimerni uporabi portala si ponudnik pridržuje pravico, da uporabniku omeji ali prekine dostop.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Do vseh vsebin na portalu dostopajo uporabniki, ki se registrirajo oz. izpolnijo  registracijski obrazec na spletni strani. Za registracijo so nujno potrebni naslednji podatki: ime, priimek uporabnika, e-poštni naslov in ime šole, ki jo uporabnik obiskuje, v primeru, da se prijavljajo učitelji oz. profesorji, pa še telefonska številka in razred, ki ga učijo. Te podatke ponudnik potrebuje zaradi preverjanja upravičenosti dostopa do portala.

S prijavo oz. z registracijo na portalu lahko uporabnik, če na obrazcu označi, da se s tem strinja, dovoljuje tudi, da lahko skladno s prvim odstavkom člena 7 Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27.4.2016 (nadalje: GDPR), upravljavec DZS, založništvo in trgovina, d. d., Dalmatinova ulica 2,  1000 Ljubljana vnešene/dane osebne podatke obdeluje za namen promocijsko prodajnih aktivnosti: seznanjanje o svojem programu in prodajnih aktivnostih,  programskih novostih, naročanju, za anketiranje in za vabila na promocijsko-prodajne dogodke, seminarje, delavnice ipd. (pisno po klasični ali e-pošti, telefonsko).  Uporabnik lahko kadar koli prekličem predmetno privolitev in sicer na e-mail: odjava@dzs.si

 

Ponudnik se obvezuje, da pridobljenih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Portal lahko zbira določene podatke o obisku posameznega uporabnika, kot so ime ponudnika spletnih storitev in IP-naslov, prek katerega uporabnik dostopa do medmrežja, datum in ura, ko dostopa do mesta, strani, ki jih obišče na mestu, in internetni naslov spletnega mesta, neposredno s katerega je uporabnik prišel na portal.

Ponudnik si pridržuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki piškotkov («cookies«) ali sorodnih datotek, z namenom pravilnega delovanja portala in prilagajanja le-tega željam uporabnikov.

Ponudnik lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz.

Podatki, ki jih ponudnik zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali če je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

Upravljavec DZS d. d. Ljubljana se obvezuje, da

a)    bo osebne podatke, ki jih je dobil od posameznika -  fizične osebe, obdeloval za namene:

•    potrebne za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe,

•    za katere je posameznik privolil v obdelavo.

b)    bodo osebni podatki obdelani skladno z načeli določenimi s 5. členom Uredbe GDPR,

c)    bo omogočil posamezniku uveljavitev pravice dostopa, popravka,  izbrisa oziroma pozabe, omejitev obdelave, ugovora in ostalih pravic nanašajočih se na posredovane osebne podatke izhajajočih iz GDPR in vsakokratno veljavne zakonodaje Republike Slovenije nanašajoče se na področje varovanja osebnih podatkov,

d)    bo hranil osebne podatke v obliki, ki dopuščajo identifikacijo posameznikov, toliko časa kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo (npr. za izvedbo pogodbe za čas trajanja le-te oziroma obdobje določeno z davčnimi predpisi, za ostale namene pa za obdobje petih let šteto od datuma pridobitve privolitve),

e)    posameznik, katerega osebne podatke upravljavec DZS d.d. Ljubljana obdeluje, pravice izhajajoče iz c) točke prejšnjega odstavka,  uveljavlja preko e-maila: info.op@dzs.si. Upravljavec bo o posameznikovi vlogi odločil v zakonsko določenem roku.
 

Omejitev odgovornosti

Ponudnik ni odgovoren za dostop in kakovost povezave s spletom. Prav tako ne prevzema odgovornosti za popolno varnost spletnega portala, za neprekinjen dostop do portala, kakor tudi ne, da bo portal upravičil pričakovanja uporabnika.

Za kakršno koli neposredno, posredno ali drugo škodo (vključno s škodo zaradi nedelovanja oz. izgube posameznih podatkov, programov, stroškov povezav), ki je posledica ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala, ponudnik ne odgovarja.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik se obvezuje, da bo celotno besedilo splošnih pogojev uporabniku na voljo na portalu.

Ponudnik si pridržuje pravico, da brez posebne najave in omejitev, neomejeno delno ali v celoti spreminja dele splošnih pogojev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu, ob vsaki spremembi je naveden tudi datum.

Reševanje sporov

Ponudnik in uporabnik se strinjata, da sta, ne glede na njuno dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, vezana izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s portalom oz. temi pogoji ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s portalom, za katere so že bile izčrpane vse zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ponudnik lahko kadarkoli zahteva upoštevanje teh splošnih pogojev po sodni poti. Izvršitev pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih in pogojih uporabe portala ne omejujejo pravice ponudnika, da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo portala. Ti pogoji določajo celotno pogodbo med uporabnikom in ponudnikom. Natisnjena različica teh pogojev ali njena kakršnakoli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so z njo povezani, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi.

Ljubljana, 1.8.2022